Guido De Santi

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Guido De Santi @ Cycling Archives