Roberto Cordoba Asensi

Photo: courtesy Didier Graczyk

To: Roberto Cordoba Asensi @ Cycling Archives