Henri Heintz
Henri HEINTZ 1971
Photo: courtesy Philippe Huguenin

To: Henri Heintz @ Cycling Archives