Gordon Fraser

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Gordon Fraser @ Cycling Archives