Rostislav Krotký

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Rostislav Krotký @ Cycling Archives