Dukla Praha - Zlinstav 2003
Photo: courtesy Willem Dingemanse

  • To Dukla Praha - Zlinstav 2003 @ Cycling Archives