Vassili Davidenko

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Vassili Davidenko @ Cycling Archives