Oleg Joukov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Oleg Joukov @ Cycling Archives