Leonid Krasnov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Leonid Krasnov @ Cycling Archives