Luciano Lorenzi

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Luciano Lorenzi @ Cycling Archives