Trui:Frederik Willems
Photo: courtesy Mario Simoen